Safety Walk

evs logo safetywalk

  Uitgevoerd door:

  Datum

  Kies Project

  1. Observatie
  Het gaat er bij een observatieronde om, een indruk te krijgen van de bouwplaats, organisatie van het werk en de omgeving.
  Noem 2 positieve en 2 verbeterpunten (geef evt. suggesties indien mogelijk) ten aanzien van veiligheid op de bouwplaats?

  2. Het goede gesprek
  Het gaat er bij het goede gesprek om dat je een goed beeld kan vormen van de ervaring van veiligheid door gesproken medewerkers.
  Wat gaat er goed bij je eerste indruk van de veiligheid. Noem 2 positieve punten en 2 verbeterpunten?

  VCA - inspectie

  Organisatie
  Hebben alle (inleen-) medewerkers instructie gehad en deze begrepen?
  Dragen de medewerkers de op het werk voorgeschreven PBM’s?
  Is het V&G plan aanwezig op de werkplek?
  Staan er projectspecifieke risico's/maatregelen in de startwerkinstructie?
  Wordt de toolboxmeeting aantoonbaar gegeven?
  Hangt de alarmkaart zichtbaar op locatie?
  De eigen medewerkers ervaren een goede eigen veiligheid?
  Is de (veiligheids)instructie duidelijk voor de medewerker?
  Wordt er gewerkt in overeenstemming met de (veiligheids)instructie?
  Worden LMRA’s uitgevoerd?
  Er is sprake van goede risicobeheersing?
  Spreekt men elkaar aan op onveilig gedrag?
  Zijn alle werknemers voldoende vakbekwaam voor de werkzaamheden die ze verrichten?
  Worden onveilige situaties en (bijna) ongevallen besproken door de uitvoerder?

  Middelen
  Gebruiken de medewerkers goedgekeurde hulpmiddelen?
  Is het materieel (schaftruimtes, grondverzetmachines etc.) gekeurd?
  Hebben kranen en graafmachines op het werk een actueel bijgewerkt kraanboek?
  Vindt achteruitrijden veilig plaats binnen de afzetting? (achteruitrijdsignalering en camera) evt. onder begeleiding?
  Vindt opslag van materialen inclusief grond veilig plaats (niet zicht belemmerend, niet te dicht bij ontgravingen, naast rij- en looproutes, zonder struikel / instort gevaar te veroorzaken)?
  Staan machines/ keten veilig opgesteld?
  Heeft de medewerker de juiste hulpmiddelen om veilig zijn werk te kunnen doen?
  Werkt de achteruitrijdbeveiliging?
  Zijn de transportmachines voorzien van het markeringsbord “bouwverkeer”?

  Milieu
  Zijn de benodigde vergunningen op het werk aanwezig en nog van kracht (doorlooptijd)?
  Zijn er voldoende mogelijkheden om afval gescheiden op te slaan?
  Vindt opslag van milieugevaarlijke stoffen op de juiste wijze plaats?
  Zijn van de aanwezige stoffen de Veiligheids Informatie Bladen aanwezig?

  Werkplek
  Staat de wegafzetting conform de afzettingstekening/crow 96a/b?
  Is de uitvoering van het werk veilig voor het overige verkeer, omwonenden en publiek?
  Is de werkplek goed verlicht?
  Is het terrein netjes opgeruimd?
  Zijn de verblijfruimtes schoon en opgeruimd?
  Is de transportbaan vrij van puin?

  Communicatie
  Wordt de woonomgeving voldoende geïnformeerd over de werkzaamheden en de daarbij behorende risico’s?
  De communicatie omtrent veiligheid wordt goed verzorgd?
  Wordt er veilig samengewerkt met andere aanwezige partijen?